Salgsbetingelsar

Dette kjøpet er regulert av dei nedanfor nemnde standard salgsbetingelsane for forbrukarkjøp av varer over Internett. Forbrukarkjøp over internett vert hovudsakleg regulert av avtalelova, forbrukarkjøpslova, marknadsføringslova, angrerettslova og ehandelslova, og desse lovene gjev forbrukaren ufråvikelege rettar. Lovene er tilgjengelege på www.lovdata.no. Vilkåra i denne avtalen skal ikkje forståast som nokon avgrensing i dei lovbestemte rettane, men oppstiller partane sine viktigaste rettar og plikter for handelen.

Salgsbetingelsane er utarbeidde og tilrådde av Forbrukartilsynet. For en betre forståing av desse salgsbetingelsane, sjå Forbrukertilsynets rettleiar her.


1. Avtalen

Avtalen består av desse salgsbetingelsane, opplysningar gjevne i bestillingsløysinga og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningane, går det som særskilt er avtalt mellom partane framfor, så fremt det ikkje strider mot ufråvikeleg lovgiving.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelsar som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivande og forbrukarar.

2. Partane

Seljar vert i det følgjande omtala som seljar/seljaren, og er:


Firmanavn: Jarleif Vågen
Postadresse: Skarsfjell 5A, 4347 LYE
E-post: post at jarleif dot no
Telefon: 45809618
Org. Nr.: 830 325 042

Kjøpar er den forbrukaren som gjer bestillinga, og vert i det følgjande omtala som kjøpar/kjøparen/kunde/kunden.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tenestene er den totale prisen kjøpar skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnadar. Ytterlegare kostnadar som seljar før kjøpet ikkje har informert om, skal kjøpar ikkje bere.

4. Avtaleinngåing

Avtalen er bindande for begge partar når kjøparen har sendt bestillinga si til seljaren.

Avtalen er likevel ikkje bindande dersom det har førekomme skrive- eller tastefeil i tilbodet frå seljaren i bestillingsløysinga i nettbutikken eller i kjøparen si bestilling, og den andre parten såg eller burde ha innsett at det førelåg ein slik feil.

5. Betalinga

Seljaren kan krevje betaling for varen frå det tidspunktet den blir send frå seljaren til kjøparen.

Dersom kjøparen brukar kredittkort eller debetkort ved betaling, kan seljaren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belasta same dag som varen blir sendt.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøparen, eller hans representant, har overteke varen.

Dersom ikkje leveringstidspunktet framgår av bestillingsløysinga, skal seljaren levere varen til kjøparen utan unødig opphald og seinast 30 dagar etter bestillinga frå kunden. Varen skal leverast hos kjøparen, med mindre anna er særskilt avtalt mellom partane.

Levering utførast til adresser i Noreg, og det er ingen levering til utlandet per i dag.

Alle bestillingar blir sende gjennom Bring/Posten/helthjem, med mindre noko anna er avtalt, og må hentast på utleveringsstad/post i butikk om varen ikkje blir sendt heilt heim til kunden. Kunden er sjølv ansvarleg for å oppgi korrekt adresse vedrørande forsendelsen. Om kunden ikkje hentar forsendelsen i tide (normalt innan 14 dagar, men avvik kan førekome), og den blir returnert til avsendar, blir kunden belasta eit returgebyr på kr. 350,-. Om ny forsendelse er ønskjeleg, uavhengig av årsak, vil kunden bli belasta for ny forsendelse.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøparen når han, eller hans representant, har fått varene levert i samsvar med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unnateke frå angrerett, kan kjøparen angre kjøpet av varen i samsvar med angrerettslova.

Kjøparen må gi seljaren melding om bruk av angreretten innan 14 dagar frå fristen byrjar å løpe. I fristen inngår alle kalenderdagar. Dersom fristen endar på ein laurdag, heilagdag eller høgtidsdag, blir fristen forlenga til næraste virkedag.

Angrefristen blir rekna som overhalde dersom melding er sendt før fristen går ut. Kjøparen har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldande, og meldinga bør difor skje skriftleg (retur innan fristen inkludert angrerettskjema, melding per e-post til post@jarleif.no, eller brev til bedrifta si postadresse).

Angrefristen byrjar å løpe frå forsendingsdato.

Ved bruk av angreretten må varen leverast tilbake til seljaren utan unødig opphald, i original emballasje, i opphavleg stand, utan forringing i verdi, og seinast 14 dagar frå melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøparen dekkjer dei direkte kostnadane ved å returnere varen, med mindre anna er avtalt eller seljar har unnlatt å opplyse om at kjøparen skal dekkje returkostnadane. Seljaren kan ikkje fastsetje gebyr for kjøparen sitt bruk av angreretten.

Kunden dekkjer sjølv returkostnadane, jf. angrerettslova.

Kjøparen kan prøve eller teste varen på ein forsvarleg måte for å fastslå varens art, eigenskapar og funksjon, utan at angreretten fell bort. Dersom prøving eller test av varen går utover det som er forsvarleg og nødvendig, kan kjøparen bli ansvarleg for eventuell redusert verdi på varen.

Seljaren er forplikta til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøparen utan unødig opphald, og seinast 14 dagar frå seljaren fekk melding om kjøparen si avgjerd om å nytte angreretten. Seljar har rett til å halde tilbake betalinga til han har motteke varene frå kjøparen, eller til kjøparen har lagt fram dokumentasjon for at varene er sende tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser skal meldingen av bevishensyn være skriftlig per brev til bedriftens postadresse.

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Til Nettbutikken